แนะนำ โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด จากการทำงานเป็นทีมในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไป รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเองหรือทีม ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง ที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีการดำเนินการตามกระบวนการเทคโนโลยี (Technological process)ตามมาตรฐาน ง 2.1 สาระการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยต้องมีการวางแผนสร้างโครงงานอย่างมีระบบและขั้นตอนให้ทำงานตามภารกิจหรือแก้ปัญหาตามโจทย์กำหนด จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

processtechnology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *