กำหนดการส่งผลงาน การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ด้วย ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะกำหนดจัดประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ขอแจ้งให้ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดำเนินการดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันพร้อมส่งไฟล์เอกสารแนบ และวิดีโอประกอบการนำเสนอผลงาน ที่ http://www.innoobec.com/?p=167230 หรือคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. ยังไม่ลงทะเบียน /พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ (กรณีที่เคยกรอกข้อมูลข้อมูลแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการจะใช้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนตามวันที่ครั้งหลังสุด) 2. การส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

Read More กำหนดการส่งผลงาน การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

แนะนำ โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด จากการทำงานเป็นทีมในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไป รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเองหรือทีม ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง ที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีการดำเนินการตามกระบวนการเทคโนโลยี (Technological process)ตามมาตรฐาน ง 2.1 สาระการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยต้องมีการวางแผนสร้างโครงงานอย่างมีระบบและขั้นตอนให้ทำงานตามภารกิจหรือแก้ปัญหาตามโจทย์กำหนด จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ